Select Page

Toimittajan työ on monen haaveammatti, mutta sen harjoittamiseen on olemassa rajallisesti paikkoja. Nykyisin on kuitenkin mahdollista lyödä itsensä läpi muutakin kautta kuin perinteistä kaavaa käyttäen. Sosiaalinen media ja ihmisten kiinnostus lukea uutisten lisäksi myös muita lähteitä ovat laajentaneet toimittajien työnkuvaa. Toisaalta laajeneminen on saanut aikaan koko ammattikunnan murroksen, jossa lukijat pyrkivät etsimään tiedolle tukea monista uusista julkaisuista. Toimittajista on tullut aiempaa enemmin arvostelun kohteita, jotka eivät nauti taidoillaan enää samanlaista koskemattomuutta kritiikin kohdalla kuin vuosikymmeniä sitten.

Toimittajaksi voi opiskella ammattikorkeakoulussa ja yliopistossa – tarjolla on journalistiikan ja viestinnän opintoja. Monet ammattilaiset ovat opiskelleet myös muita yleissivistäviä aloja, kuten historiaa, politiikkaa ja taloutta. Asiantuntijalta vaaditaankin jatkuvaa uuden oppimista ja toimittajan taitojen päivittämistä. Hänen tulee olla kiinnostunut ajankohtaisista asioista ja seurata aikaansa. Eri kanavista kootuista tiedonpalasista ja tunnelmista muodostuu maailmankuva, jonka kautta toimittaja peilaa juttuaiheidensa tärkeyttä, niihin liittyviä mielipiteitä ja erottelee faktat mutu-tuntumasta.

 

Juttuja aiheesta kuin aiheesta

Hyvä toimittaja osaa kirjoittaa monenlaisista aiheista – aina kohdalle ei satu mielenkiintoinen juttu, vaan toisinaan on osattava tehdä artikkeli myös itselle tylsästä kohteesta. Ammattilaisuus tuleekin esiin juuri näissä tehtävissä, sillä toimittajan ammatti on työtä siinä, missä muutkin.

Journalistit työllistyvät useimmiten aikakausi- tai sanomalehtiin sekä median muihin tehtäviin. Toimittajan on oltava sujuva ilmaisultaan niin kirjallisesti kuin suullisestikin ja olla valmis joustaviin työaikoihin. Usein jutut tehdään silloin, kun on niiden aika – toisinaan uutinen on saatava tehtyä nopeasti, joten paineen alla työskentelyynkin on totuttava. Check norsk spille vikingslots.

Joskus toimittaja puurtaa juttunsa kanssa yksin, hän etsii tietoa ja käsittelee sitä. Lisäksi ammattilainen kirjoittaa ja korjailee, ennen kuin artikkeli on hyväksytty lehtimateriaaliksi. Toisaalta häneltä vaaditaan myös hyviä vuorovaikutustaitoja, sillä varsinkin aikakausilehdissä työskentelijät tekevät henkilöhaastatteluja ja niissä taito ottaa haastattelutilanne haltuun on erityisen tärkeää. Jos haastattelija saa haastateltavan vapautumaan, on tuloksena tällöin mielenkiintoinen artikkeli.

Toimittajan esimies on yleensä toimitussihteeri, joka koordinoi ja valvoo alaistensa töitä. Hänen tehtäviinsä kuuluu ohjata alaiset eri juttujen pariin ja valvoa aikataulujen pitävyyttä. Isommissa toimituksissa toimittajilla on yleensä omat erikoisalansa, joissa tulee usein esiin juurikin henkilön kiinnostuksen kohde ja koulutustaustan laajuus. Viestintäalan firmoissa on politiikkaan, urheiluun, lifestyleen, ruokaan ja tiettyjen maiden tapahtumiin keskittyvät toimittajat. Useimmiten ammattilaisilta vaaditaan myös taitoa tehdä juttuja läpi rajojen, mikä on noussut viime vuosina yhä tärkeämmäksi taidoksi.

 

Toimittajat ja sosiaalinen media

Internet on tuonut toimittajille uusia väyliä, joissa toimia, mutta samalla se on luonut paineita jatkuvalle uuden oppimiselle. Ammattilaisen on oltava tietoinen tapahtumista ja ilmiöistä, joita media tuottaa ympärillämme jatkuvasti ja sen myötä koulutuksen tarve on lisääntynyt. Pelkän kirjoittamisen lisäksi ihmiseltä vaaditaan nykyisin yhä useammin muita mediataitoja, kuten kuvankäsittelyä ja valmiutta tehdä videouutinen. Taito tuottaa sosiaaliseen mediaan ja käyttää median tukikeinoja hyväksi on tulevaisuuden toimittajan valttikortti.

Toimittajien kirjoituksiin on yhä helpompi reagoida kommenttikentissä ja erilaisissa keskusteluryhmissä. Kirjoittaja joutuu puntaroimaan sanojaan aiempaa tarkemmin ja ottamaan vastaan yhä kärkevämpiä kommentteja. Vastuu kirjotuksista ja niiden aiheuttamista purkauksista osoittaa selkeämmin toimittajiin kuin ennen. Toisaalta heidän työkenttänsä laajeneminen on tuonut tilaa uudenlaiselle journalismille, joka ei liity niin vahvasti uutisen kirjoittamiseen.

Toimittajat kirjoittavat yhä enemmin yhteiskunnallisista ilmiöistä ja tarkastelevat maailman tapahtumia omasta näkökulmasta tuoden oman arkensa ja ajatuksensa rehellisesti peliin. Jos Washingtonin ulkomaankirjeenvaihtaja oli 80-luvulla kaikkien tuntema iltauutisten vakioreportteri, ovat suurimpien sanomalehtien kolumneja kirjoittavat ammattilaiset nykyajan julkkiksia, joita arvostellaan ja kiitellään.